Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!

Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!

Edward Czajko 03 czerwca 2013

Nawet w dobie refrenów, w jakiej już od kilku dziesięcioleci się znajdujemy, ta pieśń znajduje drogę do świadomości zespołów posługujących pieśnią podczas nabożeństw. I jest śpiewana. Śpiewana jest także od czasu do czasu w moim zborze. Idzie o pieśń pt. "Jak wielkiś Ty" (Śpiewnik Pielgrzyma, nr.15).

Jej pierwsza zwrotka, mówiąca o wielkości Boga, o mocy Jego stwórczego Słowa i Jego opatrzności, ma brzmienie następujące:

Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże,
Coś stworzył go wszechmocnym Słowem Swym,
A kiedy znów na te narody spojrzę,
Którymi Ty wciąż opiekujesz się,
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!

Dalej pieśń mówi zarówno o łasce powszechnej, zresztą jak i w zwrotce pierwszej, jak i o łasce zbawczej, czyli przebaczeniu grzechów i Bożej pomocy w chwilach trudnych. Piątą zwrotkę kończy myśl eschatologiczna, myśl o nadziei odkupionych:

Gdy, Panie mój, odwołasz mnie ze świata,
Gdy olśni mię Twej chwały wiecznej blask,
Gdy dana będzie mi czystości szata
I Ciebie ujrzę, Jezus, Królu łask,
Me serce wtedy hymn zaśpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!

Jest to pieśń pełna uwielbienia, które wydobywa się z serca wierzącego człowieka; uwielbienia wielkiego Boga - Stwórcy i Odkupiciela.

O tym wspaniałym hymnie tak się kiedyś wyraził Billy Graham, znany ewangelista: „Oto jedyny powód, dla którego lubię pieśń Jak wielkiś Ty, ponieważ jest ona hymnem uwielbienia, który wzrok chrześcijanina kieruje ku Bogu (...). I dlatego w odniesieniu do tej pieśni czynię wyjątek i zachęcam Cliffa (Cliff Barrows - dyrygent chóru, który śpiewał podczas kampanii ewangelizacyjnych Billy Grahama - przyp. autora), aby z niej korzystał tak często, jak to tylko możliwe”.

Autorem słów tej pieśni był Carl Boberg, Szwed (1859-1940). Po nawróceniu i ukończeniu szkoły biblijnej został duchownym. Był nie tylko znanym kaznodzieją, ale także pisarzem, poetą, wydawcą i redaktorem czasopisma oraz członkiem wyższej izby szwedzkiego parlamentu. Wiersz O Store Gud napisał Carl Boberg latem 1885 roku i opublikował go najpierw w lokalnym czasopiśmie.

Oto historia tego wiersza. Pewnego letniego dnia Boberg wracał z sąsiedniej wsi. W drodze zaskoczyła go burza, trwająca około dwóch godzin. A gdy już burza ucichła, na niebie pojawiła się różnobarwna tęcza. Carl Boberg wrócił do domu i otworzył wychodzące na zatokę okno. Rozpościerał się przed nim błękit morza, z oddali zaś dochodził śpiew ptaków. Z powodu jakiegoś pogrzebu w mieście, dzwony kościelne rozbrzmiewały do późnego wieczora. Piękno przyrody i podniosła atmosfera chwili obudziły w Bobergu duszę poety. I w takich okolicznościach powstał wiersz opiewający wielkość majestatu Boga.

16 kwietnia 1891 roku ukazały się drukiem nuty do poematu Carla Boberga. Autorem melodii był inny Szwed - Adolf Edgren. Niestety pierwotna melodia została po jakimś czasie zastąpiona inną, stąd powodzenie pieśni trwało krótko. Odżyła ona i rozeszła się po świecie dopiero dzięki przekładowi na język rosyjski, którego dokonał Jan Prochanow. Zsynchronizował on także tekst z pierwotną melodią A. Edgrena. Zamieścił ją w jednym ze swoich zbiorów pieśni (Kimwały, 1922). Pieśń została także przetłumaczona na wiele innych języków. Rozpowszechniony w świecie anglosaskim przekład angielski wyszedł spod pióra Stuarta K. Hine’a, który był misjonarzem na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, i który odwiedził mnie w domu akademickim podczas moich studiów w Anglii. Autorem przekładu polskiego był Paweł Sikora.

A tak w ogóle, pieśń towarzyszy życiu duchowemu człowieka od zarania dziejów. Pismo stwierdza, że każdemu wydarzeniu w historii zbawienia towarzyszyła pieśń. Ostatnia wieczerza Pana Jezusa z uczniami zakończyła się pieśnią. “A zaśpiewawszy pieśń, poszli na Górę Oliwną”. Również Objawienie św. Jana ukazuje tych, co zwyciężyli, stojących nad morzem szklanym z cytrami w rękach i śpiewających pieśń Mojżesza i pieśń Baranka: “Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący”.

Edward Czajko

Autor: Edward Czajko

Doktor h.c. teologii, duchowny i publicysta zielonoświątkowy. Wychowany w rodzinie wierzącej, świadomy chrześcijanin - z przekonania i przeżycia - od 1949 roku. Chrzest wiary przyjął 3 lipca 1949 r. w Gdańsku (chrzcił prezb. Sergiusz Waszkiewicz). W 1964 r. ordynowany na duchownego w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym. W latach 1965-1971 prezbiter okręgowy na Wielkopolskę. W Radzie Naczelnej Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego: sekretarz 1965-1971, członek 1972-1974, skarbnik 1975-1981, przewodniczący - prezbiter naczelny Kościoła 1981-1988. Pracownik naukowy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1966 - 1971. W latach 1983 - 1986 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej, a następnie skarbnik (1986 - 1988). Współorganizator Aliansu Ewangelicznego w Polsce i wiceprzewodniczący jego Rady Krajowej (2000 - 2003). Członek Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego - do roku 2004.
W Kolegium Redakcyjnym miesięcznika "Chrześcijanin" w latach 1965 - 2008: sekretarz redakcji 1971 - 1981, przewodniczący Rady Programowej 1988 - 1990, redaktor naczelny 1990-1991. Członek Prezydium Rady Naczelnej Kościoła Zielonoświątkowego w latach 1988 - 2004, pastor Zboru Stołecznego w Warszawie 1981 - 2001. Członek: European Pentecostal Theological Association, European Pentecostal-Charismatic Research Association i Society for Pentecostal Studies. Uczestnik międzynarodowych konferencji wyznaniowych, naukowych i pokojowych. Odznaczony państwowym Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 40-lecia. Autor książek i artykułów.


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zamieszczanych treści bez zezwolenia zabronione.