Errata

Errata

Edward Czajko 03 sierpnia 2010

Tych kazań nawet z przyjemnością się słuchało. Miały one swoją żarliwość, a także dla przeciętnego słuchacza pewną logikę. Odnosi się to zarówno do gościa z zagranicy sprzed kilku dekad, jak i do naszych własnych kaznodziejów ostatnio, zaledwie sprzed kilku tygodni.

Podstawą tych kazań był tekst rozmowy zmartwychwstałego Jezusa z Szymonem Piotrem nad jeziorem w Galilei (Jana 21,15-17). Kaznodzieje dokonali podziału miłości, o której mowa w dialogu na dwie kategorie. Jezus miał bowiem dwa razy zapytać Szymona Piotra o miłość wyższej kategorii, którą miał przedstawiać czasownik agapao, Piotr zaś miał  Go zapewniać jedynie o miłości niższego rzędu (czasownik fileo). Dopiero za trzecim razem Pan miał się zniżyć i zapytać o miłość niższej kategorii (czasownik fileo) i wówczas Piotr ze smutkiem miał odpowiedzieć, że właśnie tylko taką miłością, miłością niższego rzędu miłuje Jezusa (fileo).

Co na to powie inny „uczony w Piśmie”? Powie, po pierwsze, że rozmowa Jezusa z Szymonem Piotrem nie odbyła się w języku greckim. Po drugie zaś – śladem prof. F.F.Bruce’a z Manchester University oraz innych komentatorów tego tekstu – że w grece hellenistycznej, a więc także w Nowym Testamencie oraz w Septuagincie (grecki przekład Starego Testamentu), czasowniki agapao i fileo występują zamiennie. Mamy tego przykłady w Biblii.

Spójrzmy na miłość Boga Ojca do Syna Bożego: „Ojciec miłuje (agapao) Syna i wszystko oddał w jego ręce” (J 3,35). „Ojciec bowiem miłuje (fileo) Syna” (J 5,20). Oba czasowniki zamiennie mówią o miłości Bożej. Oto inne teksty z tej samej Ewangelii: „Odpowiedział Jezus i rzekł mu: ‘jeśli kto mnie miłuje (agapao), słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go (agapao),  i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy” (J 14,23). „Albowiem sam ojciec miłuje (fileo) Was” (J 16,27). Oba czasowniki mówią zamiennie o miłości Boga do uczniów Jezusa.

Jeśli idzie o umiłowanego ucznia z Ewangelii, to raz przymiotnik „umiłowany” pochodzi od czasownika agapao, innym zaś razem  od czasownika fileo. A więc zamiennie.


W Septuagincie jedno hebrajskie słowo mówiące o miłości Jakuba do Józefa jest tłumaczone dwojako, raz jako agapao, a już w następnym wersecie jako fileo: „A Izrael kochał (agapao) Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego wiedzieli, że ojciec kochał (fileo) go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego” (Rdz 37,3-4).


A więc dla interpretacji słynnej rozmowy zmartwychwstałego Jezusa z Szymonem Piotrem trzeba znaleźć inną perspektywę.

Edward Czajko

Autor: Edward Czajko

Doktor h.c. teologii, duchowny i publicysta zielonoświątkowy. Wychowany w rodzinie wierzącej, świadomy chrześcijanin - z przekonania i przeżycia - od 1949 roku. Chrzest wiary przyjął 3 lipca 1949 r. w Gdańsku (chrzcił prezb. Sergiusz Waszkiewicz). W 1964 r. ordynowany na duchownego w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym. W latach 1965-1971 prezbiter okręgowy na Wielkopolskę. W Radzie Naczelnej Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego: sekretarz 1965-1971, członek 1972-1974, skarbnik 1975-1981, przewodniczący - prezbiter naczelny Kościoła 1981-1988. Pracownik naukowy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1966 - 1971. W latach 1983 - 1986 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej, a następnie skarbnik (1986 - 1988). Współorganizator Aliansu Ewangelicznego w Polsce i wiceprzewodniczący jego Rady Krajowej (2000 - 2003). Członek Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego - do roku 2004.
W Kolegium Redakcyjnym miesięcznika "Chrześcijanin" w latach 1965 - 2008: sekretarz redakcji 1971 - 1981, przewodniczący Rady Programowej 1988 - 1990, redaktor naczelny 1990-1991. Członek Prezydium Rady Naczelnej Kościoła Zielonoświątkowego w latach 1988 - 2004, pastor Zboru Stołecznego w Warszawie 1981 - 2001. Członek: European Pentecostal Theological Association, European Pentecostal-Charismatic Research Association i Society for Pentecostal Studies. Uczestnik międzynarodowych konferencji wyznaniowych, naukowych i pokojowych. Odznaczony państwowym Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 40-lecia. Autor książek i artykułów.


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zamieszczanych treści bez zezwolenia zabronione.