Pochwała łaski Bożej

Pochwała łaski Bożej

Edward Czajko 20 grudnia 2012

I odnowię moje przymierze z tobą, i poznasz, że Ja jestem Pan, abyś pamiętała i wstydziła się, i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś - mówi Wszechmocny Pan" (Ks. Ezechiela 16:62-63)


Niektórzy pamiętają, że pierwszy urywek Pisma był biblijną podstawą mojej kaznodziejskiej miniatury, którą nie tak dawno wygłosiłem podczas nabożeństwa. Wróćmy do niej jeszcze raz w postaci tutaj wydrukowanej.

A zatem jakie jest przesłanie tego urywka? Po pierwsze, a więc przede wszystkim, mówi o Bogu, w którego wierzymy. Wszechmocny Pan jest Bogiem, który przebacza. Pismo Święte używa wiele obrazów, by przedstawić doskonałość Bożego przebaczenia. Mówi mianowicie, że Wszechmocny Pan oddala grzechy nasze tak daleko jak wschód od zachodu, że gładzi jej jak obłok nad nami, że wrzuca je w głębokość morską.

I nigdy win naszych nie wspomina. W urywku mówi, że niewiernemu Izraelowi przebaczy wszystko. Jako chrześcijanie możemy dodać, że dzieje się to dzięki przebłagalnej ofierze Jezusa Chrystusa, którego - nieznającego przecież grzechu - Bóg za nas grzechem uczynił, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą (por. II Kor 5:21). Więc radujmy się w Pan! Albowiem Bóg nie wspomni naszych win.

A jak jest z nami, ludźmi? Zacytowane wyżej wersety mówią, że Izrael, któremu przebaczono, będzie pamiętał i wstydził się tego, co mu zostało przebaczone. Nie zawsze będzie zdolny "rzucić w niepamięć przeszłość swą" - jak głosi pewien popularny refren. A celem tego pamiętania będzie ustawiczne wezwanie do życia w pokorze. I tu nie idzie o kwestię wątpliwości w Boże doskonałe przebaczenie.

Może w związku z tym dwa przykłady. Jeden biblijny, a drugi z historii chrześcijaństwa. Najpierw chodzi o apostoła Pawła. Podczas spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem doświadczył on doskonałego przebaczenia, a także powołania do nieprzeciętnej służby apostolskiej. I dzięki łasce Boga wiele dokonał dla sprawy Królestwa Bożego. Zawsze pamiętał, że jest "poronionym płodem", najmniejszym z apostołów i niegodnym w ogóle nazywać się apostołem, bo prześladował Kościół Boży (por. I Kor. 15:8-9). A w Liście do Tymoteusza (I Tm. 1:15) ten wielki apostoł nazywa siebie wprost pierwszym spośród grzeszników. Był ciągle świadomy, że żyje i działa w Kościele Chrystusa tylko dzięki łasce Boga.

Drugi przykład odnosi do Johna Newtona (nie mylić z Izaakiem Newtonem, znanym fizykiem). Doświadczył on łaski nawrócenia, a po nawróceniu był człwiekiem sprawującym owocną posługe duchownego. Był on też autorem kilkuset ewangelikalnych pieśni, w tym popularnej do dzisiaj "Cudownej Bożej łaski". Dostąpiwszy Bożego miłosierdzia i łaski doskonałego przebaczenia, zawsze pamiętał i tego się wstydził, że było osobiście zaangażowany w handel niewolnikami. A na koniec życia ten sługa Boży wyznawał: "Wiem jedno. Że ja jestem wielkim grzesznikiem, i że Chrystus jest wielkim Zbawicielem". Oto postawa ludzi, którzy doznali łaski zbawienia, otrzymali dar życia wiecznego w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. "Z łaski Boga jestem tym, czym jestem" (I Kor. 15:10) - oto nasze chrześcijańskie wyznanie.

Edward Czajko

Autor: Edward Czajko

Doktor h.c. teologii, duchowny i publicysta zielonoświątkowy. Wychowany w rodzinie wierzącej, świadomy chrześcijanin - z przekonania i przeżycia - od 1949 roku. Chrzest wiary przyjął 3 lipca 1949 r. w Gdańsku (chrzcił prezb. Sergiusz Waszkiewicz). W 1964 r. ordynowany na duchownego w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym. W latach 1965-1971 prezbiter okręgowy na Wielkopolskę. W Radzie Naczelnej Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego: sekretarz 1965-1971, członek 1972-1974, skarbnik 1975-1981, przewodniczący - prezbiter naczelny Kościoła 1981-1988. Pracownik naukowy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1966 - 1971. W latach 1983 - 1986 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej, a następnie skarbnik (1986 - 1988). Współorganizator Aliansu Ewangelicznego w Polsce i wiceprzewodniczący jego Rady Krajowej (2000 - 2003). Członek Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego - do roku 2004.
W Kolegium Redakcyjnym miesięcznika "Chrześcijanin" w latach 1965 - 2008: sekretarz redakcji 1971 - 1981, przewodniczący Rady Programowej 1988 - 1990, redaktor naczelny 1990-1991. Członek Prezydium Rady Naczelnej Kościoła Zielonoświątkowego w latach 1988 - 2004, pastor Zboru Stołecznego w Warszawie 1981 - 2001. Członek: European Pentecostal Theological Association, European Pentecostal-Charismatic Research Association i Society for Pentecostal Studies. Uczestnik międzynarodowych konferencji wyznaniowych, naukowych i pokojowych. Odznaczony państwowym Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 40-lecia. Autor książek i artykułów.


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zamieszczanych treści bez zezwolenia zabronione.